Get Adobe Flash player

Què és una escola bressol?

Les escoles bressol imparteixen el primer cicle de l’etapa d’educació infantil, reconeguda per la Llei Orgànica d’Educació (LOE) com a primera etapa del sistema educatiu.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als més petits aquelles situacions educatives que permeten un descobriment progressiu i un desenvolupament personal. Tenen la possibilitat de relacionar-se amb altres persones, tant infants com adults, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació, d’observació i descobriment de l’entorn més proper. Adquiriran valors, hàbits i pautes de conducta que n’afavoreixin l’autonomia personal i la integració dins la societat.

En els centres d’educació infantil organitzen totes les activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global. S’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social.

S’afavoreix el desenvolupament dels diferents aspectes que formen la seva personalitat: l’afectiu, el motriu, el comunicatiu (llenguatge i relació) i l'adaptació social (hàbits i costums...).

L’escola bressol intenta posar les bases que afavoreixin la progressiva adquisició de l’autonomia, la formació del pensament, l’estabilitat emocional i la sociabilitat.

Es treballa de forma global, ja que en aquestes edats els aprenentatges parteixen de l'entorn més proper amb el joc com a base. Tot el material, joguines i mobiliari està seleccionat, pensat i interrelacionat amb els objectius que ens hem programat.